بایگانی

تركيه مورد حمله هكري و ارتش سايبري ايران قرار گرفت و بيش از نيمي از تركيه در تاريكي مطلق فرو رفت …! تركيه با حمايت از عربستان خود را در منجلاب بدي انداخت … و زماني كه مسئولين اين كشور در حمايت از عربستان و روبروي ايران موضع گيري كردند نمي دانستند ايران …. ايران است …!!! متن كامل اين ...