بایگانی

كلمن چندي پيش با دعوت ايراني ها به ايران امد … كسي كه در جهان در ورزش بدنسازي حرف اول را مي زند… كاري به اين نداريم كه اين آقا برو بيايي دارد و براي خودش برنامه هايي دارد … بالكل ما ايراني ها كه در فرهنگ و آداب مهمان نوازي هم در عرف و هم در شرع خدا پرستيمان ...