كلمن چندي پيش با دعوت ايراني ها به ايران امد … كسي كه در جهان در ورزش بدنسازي حرف اول را مي زند… كاري به اين نداريم كه اين آقا برو بيايي دارد و براي خودش برنامه هايي دارد … بالكل ما ايراني ها كه در فرهنگ و آداب مهمان نوازي هم در عرف و هم در شرع خدا پرستيمان حرف اول را مي زنيم … نبايد كسي را دعوت كرده و بعد با توهين و تيپا پرتش كنيم بيرون و بعد توقع داشته باشيم بگويد ممنون از اين ميهمان نوازيتان … خيلي خوش گذشت…بار ديگر هم مرا دعوت كنيد و برنامه هاي مرا به هم بريزيد و من هم مي شوم عروسك خيمه شب بازي شما …!!!

كاري به اين نداريم كه مقصر كه بود … تنها مي دانيم كه كلمن حتي با اينكه به خيلي از جاها برده شد تا صداي خيلي ها  در نيايد … چندي پيش از رفتنش به بهشت زهرا به نيكي ياد كرده بود و با كمال ادب از شهيدان و خون مقدسشان به احترام سخن گفته بود … حال با كمي انصاف پاسخ دهيد در جواب هوادارانش كه طبق برنامه منتظر ديدار او بودند و ما ايراني ها مانع شديم چه مي توانست بگويد ؟!…

مردم ما بيدارند… مردم ما مي بينند … حالا اين تيتر اخبار و گفته كلمن كجا … كلمن در توييترش گفته آن احمق ها در تهران برنامه مرا به هم ريختند …

حالا اگر يك عده كه مي خواهند جو خراب كنند و كار آنهايي كه اين فرد را به ايران دعوت كرده اند زير سوال ببرند و يا به هر دليلي خاصيت خارجي زدگي دارند … كمي به شعور مردم احترام بگذارند…

ما شيعه علي (ع) هستيم…. درست است به مثابه مردم كوفه عمل نماييم ؟؟؟… كسي را دعوت نماييم و او را به علل سياسي به هزار و يك هفت تو ببريم و او صدايش در نيايد و بعد با هزار و يك برنامه اش مخالفت كنيم و با بي احترامي پرتش كنيم بيرون و بعد توقع داشته باشيم صدايش هم در نيايد و بعد هم براي توجيه افكار عمومي سواد مردم را زير سوال ببريم و جمله به اين سادگي را به هزار و يك نوع مختلف ترجمه نماييم كه واي بياييد كلمن نمك خورد و نمكدان شكست ؟!…

واقعيت اين است …

ما مهمان نواز نبوديم …

كاش اين وقايع تكرار نشود … وقتي يقين نداريد براي ميهماني فردي  (مهم بودن و نبودنش فرقي ندارد) آمادگي داريد ،  مانند مردم كوفه اصراري براي دعوت كردنش نداشته باشيد… ادعاي شيعه بودن … علم و عمل را با هم مي طلبد … و كمي انصاف …

اختصاصي نسل نود و ۳

دیدگاه خود را بنویسید