نسل نود و ۳ : طيف فتنه چند سال پيش را همه به خاطر دارند… احزاب قانوني كشور را خيلي ها نمي شناسند … اصلاح طلبان و اصول گرايان به طبل خود مي كوبند … اما همه آنها و همچنين ما…. يادمان رفته اينجا ايران است … و اگر قرار است اين كشور همچنان قدرت اول منطقه بماند وحدت كلمه و دل .. حرف اول را بايد بزند…

طيف فتنه چند سال پيش اشتباهاتي كرده اند … كشور را به تشويش و اضطراب كشاندند… همه قبول داريم … اصلاح طلبان و اصول گرايان نيز دارند اشتباه مي كنند .. رسانه ها را كرده اند واسطه حمله كلمات و پاتك زدن به هم… اينها هم كشور را به تشويش مي كشانند…

دو گروه سني و شيعه نيز اشتباه مي كنند… همه مي دانيم كه خداوند در قران بارها ذكر كرده كه مسلمانان از تفرقه بپرهيزيد … قدرت شما را تضعيف مي كند… همه مسلمانيم و اين مهم است …

ملت چوب همين تفرقه ها را مي خورد… ملت … شامل دوست داران اصلاح طلبان … اصول گرايان و احزاب گوناگون … سني .. شيعه .. مسيحي … همه خدا پرستيم و ايراني… غير اين است ؟!

وقتش نرسيده كينه ورزي را كنار بگذاريم و اينقدر و تا اين حد عليه جناح هاي مختلف افكار عمومي را تحريك نكنيم …

گاهي بايد معيار حق باشد ولا غير… معيار كسي باشد كه سخن حق مي زند ولا غير… كسي باشد كه علم و عملش يكي باشد ولا غير…

اينكه خود را متصل به حزب و گروه خاص بدانيم و تنها به منافع گروه خود پايبند باشيم و با دلائل غير منطقي و با تفرقه به طبل دشمنان اسلام و مملكت بكوبيم … تنها به ضرر خودمان… امنيتمان … فرهنگمان و مملكتمان است …

اختصاصي نسل نود و ۳

دیدگاه خود را بنویسید