نسل نود و ۳ : قران و روايات اصل است و گاهي ما آدم ها اين اصل ها را فداي فرعياتي مي كنيم كه با گمانه زني ها و حدس ها و تفسير هاي غلط و بي پايه و اساس استوار است …

خيلي وقت است از حضور زنان در ورزشگاه ها حرف و حديث به ميان امده … خيلي وقت است از مساوات حقوق زن و مرد در جامعه اي كه اسلام را در ان پياده سازي مي كنند حرف به ميان امده … حال يك سوال دارم …

اگر زني آمد در خيابان و گند زن به جامعه زنان مسلمان … بايد تمام زنان را از آمدن به خيابان منع كنيم ؟!

حضور زنان در ورزشگاه ها كه بخش بزرگي از قسم سرگرمي هاي سالم زنان و مردان را تشكيل مي دهد… با چه منطقي در تضاد با اسلام تشخيص داده شده ؟ …

تا چه زماني ملت مسلمان ايران… و ذهنيت افكار عمومي بايد فداي گمانه زني ها و حدسيات و فرعيات و قوانين غلط انهايي بشود كه خيال مي كنند مي توانند دين را در سايه فرديت ها … فدا كنند…

تا به كي مي خواهند زنان را قرباني خودخواهي هاي غلط خود كنند… زنان مسلمان هميشه در جوار مردان خدادوست بوده اند و از غيرت و فرهنگ و مملكت خويش دفاع نموده اند… اگر مدعي هستيد بودن زنان در ورزشگاه ها تداخلي در نظم عمومي ايجاد مي كند و فساد رواج پيدا مي كند… گمان نمي كنيد در فرهنگ سازي و يا … در ايجاد نظم و قانون ، خود را ناتوان فرض كرده ايد  ؟… درست است كه به زنان بگوييم در خانه ها بنشينند و به خيابان نيايند كه فساد كمتري داشته باشيم…؟

حداقل خواسته زنان مسلمان اين است … قوانين فرضي و بر اساس عدم منطق را به پاي اسلام عزيز نگذاريد… اسلام را در ديد نوجوانان و كساني كه تازه به وادي اما ها رسيده اند… خراب نكنيد كه اين بزرگترين جرم در بارگاه الهي مي تواند باشد… نوجواني كه در مراحل باور به دين و خدا مي باشد با اين كارها دين زده مي شود…

به جاي افكار غلط و بدتر ، گذاشتن اين افكار به نام شرع مقدس … فرهنگ سازي كنيد و بدانيد در جامعه كنوني … در عصر كنوني … مردم و ملت و سران قدرت بهتر از هر كسي مي دانند كه زنان با مردان از حقوق مساوي برخوردارند … سرگرمي سالم حق آنهاست …

ازطرفي گروهي مثل انصار حزب الله كه مورد احترام خيلي هاست برمي گردد مي گويد در ورزشگاه زلزله بر پا مي كنيم اگر چنين شود و چنان…!!!

كساني كه مدعي اثبات قانون مداري مي باشيد وقتش نيست جلو اين طور حرف ها هم جواب دندان شكني داشته باشيد … حزب هاي مورد احترام ملت ايران تا زماني احترامشان برپا خواهد بود كه به فهم و آزادي و استقلال ملت … توهين نكنند …

اختصاصي نسل نود و ۳

دیدگاه خود را بنویسید