بایگانی

نسل نود و ۳ : ملت غيور ايران مي داند كه هميشه اين خط قرمز ها بوده كه ملت را ملت نگه داشته و كشور را كشور… اين خط قرمز هاي ايران بوده است كه كشور كوچكمان … در منطقه و دربرابر اشتهاي زياد طمع كاران بزرگ و قدرتمند مانده است… لذا از مسئولين مذاكره كننده همانقدر كه متشكريم بابت ...