مار خطرناک بزرگ در دانشگاه چمرانجهت خوندن مار خطرناک بزرگ در دانشگاه چمران با ادامه مطلب ما همراه باشید

مار بزرگ سمی‌ در دانشگاه چمران اهواز توسط آتش نشانان زنده گیری شد.

مار خطرناک بزرگ در دانشگاه چمران

مار خطرناک بزرگ در دانشگاه چمران