Blog

مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورهاجهت خوندن مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورها با ادامه مطلب ما همراه باشید


یک حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه شاهد اعمال مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی بر دیگر کشورها هستیم، گفت: یکی از راههای مقابله، محدودیت استفاده از پهنای باند داخلی توسط این شبکه ها است.

مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورها

مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورها