تهیه واکسن از کشور دشمن غیر عاقلانه استجهت خوندن تهیه واکسن از کشور دشمن غیر عاقلانه است با ادامه مطلب ما همراه باشید


رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: وقتی به ۹۰ منبع برای تامین واکسن دسترسی داریم آیا عاقلانه است که از کشوری تهیه کنیم که با ما دشمنی می کند؟

تهیه واکسن از کشور دشمن غیر عاقلانه است

تهیه واکسن از کشور دشمن غیر عاقلانه است